Tłumaczenie przysięgłe (zwane również publicznym, prawnym, urzędowym lub uwierzytelnionym) dokumentu jest potwierdzone podpisem i pieczęcią tłumacza przysięgłego, który jest upoważniony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych do tłumaczenia dokumentów urzędowych. Uznaje się, że tłumaczenia te mają status urzędowy.

KTO JEST tłumaczem przysięgłym?

Tłumacz przysięgły to osoba upoważniona przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych do tłumaczenia dokumentów urzędowych. Akredytowani tłumacze pisemni i ustni są znani pod różnymi oficjalnymi nazwami w zależności od kraju. Na przykład w Polsce oficjalną nazwą jest tłumacz przysięgły.
Nazwisko i dane tłumacza przysięgłego są zarejestrowane w Urzędzie Tłumaczeń Ustnych w Warszawie oraz w biurze regionalnym Rady Okręgowej. Podpisując i pieczętując, tłumacz przejmuje odpowiedzialność za dokument.
Tłumaczenie przysięgłe różni się od zwykłego tłumaczenia tym, że jest podpisane i opieczętowane przez tłumacza przysięgłego i w związku z tym uznaje się, że ma ono status urzędowy i formalny.

Ponadto tłumaczenia przysięgłe mogą być wykonywane wyłącznie w wersji papierowej, ponieważ tłumacz musi je podpisać i opatrzyć pieczęcią.

Oryginały dokumentów można jednak przekazywać w dowolnej formie (pocztą elektroniczną, faksem itp.). Chociaż na papierze stemplowanym można wykonywać tłumaczenia przysięgłe, nie jest to wymóg Urzędu do Spraw Cudzoziemców, a obecnie jest on rzadko wykorzystywany. Ponadto mogą mu towarzyszyć dodatkowe dokumenty, takie jak apostille haskie.
Każde tłumaczenie przysięgłe musi być opatrzone przysięgłym certyfikatem, którego podpis i pieczęć zostały zarejestrowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych za pośrednictwem Rady Okręgowej Województwa, w którym tłumacz pracuje.

FORMAT tłumaczenia przysięgłego

Tłumaczenia przysięgłe powinny zawierać podpis i pieczęć tłumacza przysięgłego:

Podpis: tłumacz przysięgły (imię i nazwisko) (język) zaświadcza, że niniejszy dokument jest wiernym i kompletnym tłumaczeniem na (język docelowy) dokumentu oryginalnie napisanego w (język oryginału). W (miejscowość), dnia (data).
Zamknięcie: Nazwa, nagłówek „Tłumacz przysięgły z…” lub „Tłumacz przysięgły z…”, po którym następuje wskazany język, adres, numer telefonu i, jeżeli ma to zastosowanie, faksu .

KIEDY WYMAGANE JEST TŁUMACZENIE PRZYSIĘGŁE?

Do dokumentu sporządzonego w języku obcym i przedstawionego organom urzędowym (np. organom administracyjnym, uniwersytetom, sądom, notariuszom) zwykle dołącza się dokładne tłumaczenie przysięgłe tekstu oryginalnego. W takim przypadku wymagany jest tłumacz przysięgły.
Z drugiej strony, tłumaczenie przysięgłe może być stosowane w celu zagwarantowania dokładności przetłumaczonych informacji, biorąc pod uwagę fakt, że tłumacz przysięgły – bierze odpowiedzialność za tłumaczenie wraz ze swoim podpisem i pieczęcią.

JAKIE DOKUMENTY ZWYKLE TŁUMACZĄ TŁUMACZE PRZYSIĘGLI?


Wiele instytucji wymaga tłumaczenia przysięgłego dokumentów w języku obcym. Na przykład przy uznawaniu zagranicznych dyplomów uniwersyteckich w Ministerstwie Edukacji Narodowej wymagane jest tłumaczenie przysięgłe. Innym razem, gdy potrzebne jest tłumaczenie przysięgłe, jest studiowanie za granicą, gdzie konieczne jest przedstawienie dokumentu akademickiego, który powinien być poświadczony przez tłumacza przysięgłego. W przypadku zawarcia związku małżeńskiego za granicą wymagane jest zazwyczaj tłumaczenie przysięgłe aktu urodzenia małżonka(-ów) cudzoziemca(-ich). W świecie biznesu istnieje wiele przypadków, w których potrzebne jest tłumaczenie przysięgłe, na przykład gdy przedsiębiorstwo ma stosunki handlowe za granicą, powszechne jest wymaganie tłumaczenia przysięgłego świadectwa zarejestrowania, statutu i innych dokumentów wewnętrznych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here